Phát biểu nào sau đây không đúng với dải đồng bằng ven biển miền Trung?

Phát biểu nào sau đây không đúng với dải đồng bằng ven biển miền Trung?

  • A. Biển đóng vai trò hình thành chủ yếu.
  • B. Đất thường nghèo, có ít phù sa sông
  • C. Ở giữa có nhiều vùng trũng rộng lớn.
  • D. Hẹp ngang và bị các dãy núi chia cắt.

Giải đáp

Đáp án: C

Dải đồng bằng ven biển miền Trung có đặc điểm hẹp ngang và bị các dãy núi chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ, ở giữa thường có nhiều cồn cát và đầm phá. Do đó, phát biểu C không đúng với dải đồng bằng ven biển miền Trung.

Các phát biểu A, BD đều đúng với dải đồng bằng ven biển miền Trung.

Giải thích thêm:

  • Điều kiện hình thành: Dải đồng bằng ven biển miền Trung được hình thành chủ yếu do tác động của biển, ngoài ra còn có sự bồi tụ của phù sa sông.
  • Đất: Đất ở đây thường nghèo, có ít phù sa sông do các dãy núi chắn ngang, ngăn cản dòng chảy của phù sa sông.
  • Cách chia cắt: Dải đồng bằng ven biển miền Trung bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ do các dãy núi ăn ra sát biển.
Xem thêm:  Số cá thể dị hợp ngày càng giảm, đồng hợp ngày càng tăng biểu hiện rõ nhất ở

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.