Phát biểu nào sau đây không đúng với dải đồng bằng ven biển miền Trung?

Phát biểu nào sau đây không đúng với dải đồng bằng ven biển miền Trung?

  • A. Biển đóng vai trò hình thành chủ yếu.
  • B. Đất thường nghèo, có ít phù sa sông
  • C. Ở giữa có nhiều vùng trũng rộng lớn.
  • D. Hẹp ngang và bị các dãy núi chia cắt.

Giải đáp

Đáp án: C

Dải đồng bằng ven biển miền Trung có đặc điểm hẹp ngang và bị các dãy núi chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ, ở giữa thường có nhiều cồn cát và đầm phá. Do đó, phát biểu C không đúng với dải đồng bằng ven biển miền Trung.

Các phát biểu A, BD đều đúng với dải đồng bằng ven biển miền Trung.

Giải thích thêm:

  • Điều kiện hình thành: Dải đồng bằng ven biển miền Trung được hình thành chủ yếu do tác động của biển, ngoài ra còn có sự bồi tụ của phù sa sông.
  • Đất: Đất ở đây thường nghèo, có ít phù sa sông do các dãy núi chắn ngang, ngăn cản dòng chảy của phù sa sông.
  • Cách chia cắt: Dải đồng bằng ven biển miền Trung bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ do các dãy núi ăn ra sát biển.
Xem thêm:  Là một người ứng xử có văn hóa khi tham gia giao tiếp qua mạng, em sẽ có những hành động cụ thể nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.