Tom: ”You must have had a very good time on holiday.” Peter: “__________, it was a disaster. Everything went wrong.”

Tom: ”You must have had a very good time on holiday.” Peter: “__________, it was a disaster. Everything went wrong.”

  • A. By tradition
  • B. In short
  • C. On the condition
  • D. On the contrary

The best option to fill in the blank is D. On the contrary.

Here’s why:

  • Tom assumes Peter had a good time, but Peter wants to contradict that assumption.
  • A, B, and C are transitional phrases that introduce additional information, but they don’t convey the contrasting idea Peter wants to express.
  • On the contrary explicitly states that the opposite of what Tom said is true.

Therefore, D. On the contrary is the most logical and grammatically correct option to complete the sentence.

Xem thêm:  Câu 26. Nhiệm kỳ 2018-2023, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã ban hành các gói hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền là bao nhiêu nghìn tỷ đồng?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.