Theo mô hình operon Lac, vì sao prôtêin ức chế bị mất tác dụng?

Theo mô hình operon Lac, vì sao prôtêin ức chế bị mất tác dụng?

  • A. Vì lactôzơ làm gen điều hòa không hoạt động.
  • B. Vì gen cấu trúc làm gen điều hoà bị bất hoạt.
  • C. Vì protêin ức chế bị phân hủy khi có lactôzơ.
  • D. Lactose làm mất cấu hình không gian của nó.

Giải đáp

Trong mô hình operon Lac, prôtêin ức chế có cấu hình không gian đặc biệt để liên kết với vùng vận hành (O) và ngăn cản quá trình phiên mã. Khi có lactôzơ, lactôzơ sẽ liên kết với prôtêin ức chế, làm thay đổi cấu hình không gian của nó khiến nó không thể liên kết với vùng vận hành nữa. Điều này dẫn đến quá trình phiên mã diễn ra, các gen cấu trúc được biểu hiện và các protein được tổng hợp.

Vậy đáp án đúng là D.

Các đáp án còn lại là sai vì:

  • Đáp án A: gen điều hòa không hoạt động thì protein ức chế không thể được tổng hợp, do đó không thể liên kết với vùng vận hành.
  • Đáp án B: gen cấu trúc không có khả năng làm bất hoạt gen điều hòa.
  • Đáp án C: protein ức chế không bị phân hủy khi có lactôzơ.
Xem thêm:  [Hỏi đáp] Tỉnh Thanh Hóa giáp với tỉnh nào của phía Lào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.