Trọng tài thương mại là cơ quan giải quyết tranh chấp?

, trọng tài thương mại là cơ quan giải quyết tranh chấp.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận và được tiến hành theo quy định của Luật trọng tài thương mại năm 2010. Theo đó, trọng tài thương mại có thẩm quyền giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại, bao gồm:

 • Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hợp đồng, thỏa thuận;
 • Tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết;
 • Tranh chấp phát sinh từ hoạt động đầu tư, xúc tiến thương mại;
 • Tranh chấp phát sinh từ hoạt động vận tải biển, hàng không, bảo hiểm;
 • Tranh chấp phát sinh từ hoạt động bảo lãnh, ủy thác mua bán hàng hóa, dịch vụ;
 • Tranh chấp phát sinh từ hoạt động chuyển giao công nghệ;
 • Tranh chấp phát sinh từ hoạt động giải quyết tranh chấp;
 • Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng trọng tài.

Do đó, trọng tài thương mại có đầy đủ các yếu tố để được coi là một cơ quan giải quyết tranh chấp, bao gồm:

 • Có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.
 • Có thủ tục giải quyết tranh chấp.
 • Có phán quyết giải quyết tranh chấp.

Phán quyết trọng tài thương mại có hiệu lực thi hành như bản án của Tòa án nhân dân, được các bên tranh chấp và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tôn trọng và thi hành.

Xem thêm:  Trong Access có mấy đối tượng cơ bản? A. 4 B. 2 C. 3 D. 1

Như vậy, trọng tài thương mại là một cơ quan giải quyết tranh chấp có hiệu lực và có tính chất độc lập, khách quan, công bằng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tranh chấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.