May mỗi bộ quần áo hết 2,8 m vải hỏi có 429,5 m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải?

May mỗi bộ quần áo hết 2,8 m vải hỏi có 429,5 m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải?

Để tìm số bộ quần áo và số mét vải thừa, chúng ta có thể sử dụng phép chia và phép chia lấy phần dư.

Số bộ quần áo có thể may được là số mét vải chia cho độ dài mỗi bộ quần áo:
429,5 m / 2,8 m = 153,39 bộ quần áo (kết quả là số thập phân)

Vì không thể có một phần bộ quần áo, chúng ta chỉ có thể có số bộ quần áo là một số nguyên. Vì vậy, chúng ta sẽ làm tròn số bộ quần áo xuống (vì không thể có nửa bộ quần áo):
153,39 bộ quần áo ≈ 153 bộ quần áo

Để tìm số mét vải thừa, chúng ta sẽ sử dụng phép nhân:
Số mét vải thừa = (số bộ quần áo * độ dài mỗi bộ quần áo) – số mét vải ban đầu
Số mét vải thừa = (153 * 2,8 m) – 429,5 m
Số mét vải thừa = 428,4 m – 429,5 m
Số mét vải thừa ≈ -1,1 m

Vì số mét vải thừa là một số âm, điều này có nghĩa là chúng ta không có đủ vải để may thêm một bộ quần áo nữa.

Xem thêm:  [Giải đáp] Metyl acrylat có công thức cấu tạo thu gọn là:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.