For conclusion, the death of local languages is an alarming development.

For conclusion, the death of local languages is an alarming development.

  • A. For
  • B. the
  • C. of local
  • D. an alarming

The correct preposition to use in this sentence is A. For.

Here’s why:

  • “For” is used to introduce the reason or cause of something. In this sentence, the reason for the conclusion is the alarming development of local languages dying.
  • “The” is a definite article used before singular nouns. It wouldn’t work here because “conclusion” is a general concept.
  • “Of local” doesn’t make sense grammatically.
  • “An alarming” is the correct adjective phrase to describe the development.

Therefore, the correct sentence is: For conclusion, the death of local languages is an alarming development.

Xem thêm:  Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ đúng chính tả? a. giặt giũ, giấu giếm b. giang dở, giận dữ c. dón dén, dõng dạc d. dong duổi, cầu dao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.