Bài viết: Trình bày ý kiến về vấn đề văn hoá truyền thống trong xã hội hiện đại

Văn hóa truyền thống là hệ thống giá trị văn hóa được hình thành và phát triển qua hàng nghìn năm lịch sử, trở thành phẩm chất văn hóa của dân tộc. Vậy văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại được thể hiện như thế nào? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những bài mẫu trình bày ý kiến về vấn đề văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại hay và chọn lọc nhất.

Bài viết số 1: Trình bày ý kiến về vấn đề văn hoá truyền thống trong xã hội hiện đại

Văn hóa truyền thống là những giá trị tốt đẹp được hình thành và phát triển trong quá trình lịch sử của một dân tộc, thể hiện bản sắc của dân tộc đó. Trong xã hội hiện đại, văn hóa truyền thống có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển đất nước.

Văn hóa truyền thống là nền tảng tinh thần của dân tộc, là nguồn cội, là bản sắc của mỗi dân tộc. Văn hóa truyền thống chứa đựng những giá trị tốt đẹp, mang tính nhân văn, nhân đạo, như: tinh thần yêu nước, đoàn kết, nhân ái, lòng tự hào dân tộc,… Những giá trị này góp phần bồi đắp tâm hồn, nhân cách con người, tạo nên sức mạnh nội sinh để dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Văn hóa truyền thống cũng là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Văn hóa truyền thống góp phần tạo nên môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Văn hóa truyền thống cũng là tài sản quý giá để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, văn hóa truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức. Sự du nhập của văn hóa ngoại lai, đặc biệt là văn hóa phẩm độc hại, đang làm ảnh hưởng đến bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, do tác động của cơ chế thị trường, một số giá trị văn hóa truyền thống đang bị mai một, thậm chí bị biến tướng.

Để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại, cần có sự chung tay của cả cộng đồng. Nhà nước cần có những chính sách, giải pháp phù hợp để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Các cơ quan truyền thông, giáo dục cần có những hoạt động tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của văn hóa truyền thống. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Dưới đây là một số giải pháp cụ thể để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại:

 • Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh: Nhà nước cần có những chính sách, giải pháp để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, ngăn chặn sự du nhập của văn hóa phẩm độc hại. Các cơ quan truyền thông cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục về giá trị văn hóa truyền thống.
 • Phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và cộng đồng: Gia đình, nhà trường và cộng đồng cần có những hoạt động tích cực trong việc giáo dục, truyền dạy giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.
 • Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống: Nhà nước cần có những chính sách, giải pháp để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, như: di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể,…

Văn hóa truyền thống là tài sản vô giá của dân tộc. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống là trách nhiệm của mỗi người dân, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Bài viết số 2 Trình bày ý kiến về vấn đề văn hoá truyền thống trong xã hội hiện đại

Văn hóa truyền thống là những giá trị tinh thần và vật chất được hình thành và phát triển trong quá trình lịch sử lâu dài của một dân tộc, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Văn hóa truyền thống có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của một dân tộc, thể hiện bản sắc và tinh thần dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển của đất nước.

Trong xã hội hiện đại, văn hóa truyền thống cũng có những cơ hội và thách thức mới. Sự hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa đã mở ra cho văn hóa truyền thống Việt Nam những cơ hội giao lưu, tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại. Tuy nhiên, bên cạnh đó, văn hóa truyền thống cũng đang đứng trước những thách thức lớn, đó là sự xâm nhập của các giá trị văn hóa ngoại lai, sự mai một của một số giá trị văn hóa truyền thống.

Để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại, cần có sự chung tay của toàn xã hội. Nhà nước cần có những chính sách, giải pháp cụ thể để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của văn hóa truyền thống. Các gia đình, nhà trường cần giáo dục con em về truyền thống văn hóa của dân tộc. Các cơ quan truyền thông, văn hóa cần tích cực tuyên truyền, giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống đến với mọi người.

Xem thêm:  Viết đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể lại một việc em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường lớp 3

Có thể thấy, văn hóa truyền thống là một trong những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Vì vậy, mỗi người dân cần có ý thức giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Dưới đây là một số giải pháp cụ thể để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại:

 • Nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của văn hóa truyền thống: Văn hóa truyền thống là tài sản vô giá của dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển của đất nước. Vì vậy, cần nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của văn hóa truyền thống, từ đó có ý thức gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.
 • Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống: Cần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đồng thời loại bỏ những giá trị văn hóa lạc hậu, không phù hợp với thời đại. Các giá trị văn hóa truyền thống cần được bảo tồn và phát huy ở tất cả các lĩnh vực, từ văn học, nghệ thuật, kiến trúc, phong tục tập quán,…
 • Tăng cường giao lưu, hội nhập văn hóa: Giao lưu, hội nhập văn hóa là cơ hội để các nền văn hóa học hỏi, tiếp thu những tinh hoa của nhau. Tuy nhiên, cần có sự chọn lọc kỹ lưỡng những giá trị văn hóa ngoại lai để tiếp thu, tránh làm mai một bản sắc văn hóa dân tộc.
 • Tăng cường đầu tư cho lĩnh vực văn hóa: Nhà nước cần tăng cường đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, tạo điều kiện cho việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Với sự chung tay của toàn xã hội, tin rằng văn hóa truyền thống Việt Nam sẽ tiếp tục được bảo tồn và phát huy, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Bài viết số 3: Trình bày ý kiến về vấn đề văn hoá truyền thống trong xã hội hiện đại

Văn hóa truyền thống là nền tảng tinh thần của mỗi dân tộc, là kết tinh những giá trị tốt đẹp của cha ông ta từ ngàn đời nay. Trong bối cảnh xã hội hiện đại với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế, văn hóa truyền thống đang đứng trước những cơ hội và thách thức đan xen.

Về cơ hội, văn hóa truyền thống có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng bản sắc dân tộc, phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập quốc tế. Văn hóa truyền thống là nguồn lực tinh thần to lớn, giúp con người Việt Nam giữ gìn bản sắc dân tộc, gắn bó với cội nguồn, tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc. Văn hóa truyền thống cũng là nguồn cảm hứng sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Bên cạnh đó, văn hóa truyền thống cũng là cầu nối để giao lưu, hợp tác với các quốc gia trên thế giới, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, văn hóa truyền thống cũng đang đứng trước nhiều thách thức. Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang bị mai một, phai nhạt. Một số giá trị văn hóa truyền thống lạc hậu, không còn phù hợp với cuộc sống hiện đại. Bên cạnh đó, sự xâm nhập của văn hóa ngoại lai cũng đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến văn hóa truyền thống.

Để phát huy vai trò của văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại, cần có sự chung tay của cả cộng đồng. Nhà nước cần có những chính sách, giải pháp cụ thể để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân cần có ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hằng ngày.

Dưới đây là một số giải pháp cụ thể để phát huy vai trò của văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại:

 • Xây dựng hệ thống pháp luật, chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Nhà nước cần có những quy định cụ thể để bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống, ngăn chặn sự xâm nhập của văn hóa ngoại lai tiêu cực.
 • Tăng cường giáo dục, tuyên truyền về giá trị văn hóa truyền thống. Giáo dục, tuyên truyền về giá trị văn hóa truyền thống cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, bắt đầu từ gia đình, nhà trường đến toàn xã hội.
 • Tăng cường vai trò của các tổ chức, cá nhân trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Các tổ chức, cá nhân cần có trách nhiệm giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hằng ngày.

Văn hóa truyền thống là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam. Để giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại, cần có sự chung tay của cả cộng đồng. Mỗi người cần có ý thức gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Bài viết số 4: Vấn đề văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại

Văn hóa truyền thống là những giá trị tinh thần, vật chất được đúc kết qua quá trình lịch sử lâu đời của một dân tộc. Đó là những thành tựu về văn học, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật, phong tục tập quán, lối sống,… thể hiện bản sắc riêng của dân tộc đó.

Trong xã hội hiện đại, văn hóa truyền thống có vai trò vô cùng quan trọng. Nó là cội nguồn, là nền tảng tinh thần của dân tộc, là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Văn hóa truyền thống là nguồn cội, là nền tảng tinh thần của dân tộc. Nó là nơi lưu giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc, là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, tình cảm của mỗi người dân. Văn hóa truyền thống giúp chúng ta hiểu biết về lịch sử, về truyền thống, về phong tục tập quán của dân tộc mình. Từ đó, chúng ta có niềm tự hào, tự tôn dân tộc, có động lực để phấn đấu xây dựng đất nước.

Xem thêm:  Dàn ý chi tiết phân tích tác phẩm ai đã đặt tên cho dòng sông

Văn hóa truyền thống là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Nó là động lực thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới của con người. Những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp sẽ góp phần hình thành nên con người Việt Nam mới, có lý tưởng, có bản lĩnh, có tri thức, có văn hóa.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, văn hóa truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức. Sự du nhập của văn hóa ngoại lai đã khiến cho một số giá trị văn hóa truyền thống bị mai một, bị pha trộn. Bên cạnh đó, sự phát triển của khoa học công nghệ cũng khiến cho con người có xu hướng chạy theo những giá trị vật chất mà quên đi những giá trị tinh thần.

Để giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại, cần có sự chung tay của toàn xã hội. Nhà nước cần có những chính sách, biện pháp cụ thể để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Các cơ quan truyền thông cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về văn hóa truyền thống cho mọi tầng lớp nhân dân. Mỗi người dân cần có ý thức gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Có thể thấy, văn hóa truyền thống có vai trò vô cùng quan trọng trong xã hội hiện đại. Việc giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống là nhiệm vụ của toàn dân tộc. Mỗi người cần có ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Dưới đây là một số giải pháp cụ thể để giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại:

 • Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về văn hóa truyền thống: Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu để nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của văn hóa truyền thống. Tuyên truyền, giáo dục về văn hóa truyền thống cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, phù hợp với từng đối tượng.
 • Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống: Các giá trị văn hóa truyền thống cần được bảo tồn và phát huy một cách có chọn lọc, phù hợp với bối cảnh hiện đại. Cần có những biện pháp cụ thể để bảo tồn các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, các lễ hội truyền thống, các trò chơi dân gian,…
 • Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh: Môi trường văn hóa lành mạnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống. Cần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở gia đình, nhà trường, xã hội,…

Với những giải pháp cụ thể trên, chúng ta có thể giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Bài viết số 5: Trình bày ý kiến về vấn đề văn hoá truyền thống trong xã hội hiện đại

Văn hóa truyền thống là những giá trị tinh thần được hình thành và phát triển trong quá trình lịch sử của một dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Văn hóa truyền thống có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội, là cội nguồn sức mạnh của dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển bền vững.

Trong xã hội hiện đại, văn hóa truyền thống vẫn giữ vai trò quan trọng như sau:

 • Là nền tảng tinh thần của dân tộc, là cội nguồn sức mạnh dân tộc. Văn hóa truyền thống là nơi lưu giữ những giá trị tinh thần tốt đẹp của dân tộc, là bản sắc riêng của mỗi dân tộc. Những giá trị này là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, giúp dân tộc vượt qua mọi khó khăn thử thách, vươn lên và phát triển.
 • Là cơ sở để xây dựng nền văn hóa hiện đại. Văn hóa truyền thống là nền tảng cho sự phát triển của nền văn hóa hiện đại. Những giá trị văn hóa truyền thống được kế thừa và phát huy sẽ tạo nên sức sống mới cho nền văn hóa hiện đại, giúp nền văn hóa hiện đại vừa kế thừa được tinh hoa của truyền thống, vừa đáp ứng được yêu cầu của thời đại.
 • Là nền tảng để xây dựng con người Việt Nam hiện đại. Văn hóa truyền thống là môi trường để con người Việt Nam hình thành và phát triển nhân cách. Những giá trị văn hóa truyền thống như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương con người, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết,… sẽ góp phần hình thành nên những con người Việt Nam có nhân cách cao đẹp, có ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, văn hóa truyền thống cũng đang đứng trước những thách thức:

 • Sự du nhập của văn hóa ngoại lai. Sự phát triển của giao lưu quốc tế dẫn đến sự du nhập của văn hóa ngoại lai vào Việt Nam. Văn hóa ngoại lai có cả những mặt tích cực và tiêu cực. Nếu không được tiếp cận và chọn lọc một cách hợp lý, văn hóa ngoại lai có thể làm mai một văn hóa truyền thống.
 • Tác động của cơ chế thị trường. Cơ chế thị trường đã dẫn đến sự phát triển của các loại hình văn hóa giải trí mang tính thương mại, gây ảnh hưởng không tốt đến văn hóa truyền thống.
 • Thái độ thờ ơ, thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân. Một bộ phận người dân chưa nhận thức được vai trò quan trọng của văn hóa truyền thống, dẫn đến thái độ thờ ơ, thiếu hiểu biết về văn hóa truyền thống.

Để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại, cần có sự chung tay của toàn xã hội, với các giải pháp sau:

 • Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền về vai trò của văn hóa truyền thống. Cần đưa nội dung giáo dục về văn hóa truyền thống vào chương trình giáo dục của các cấp học, các ngành nghề. Đồng thời, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về văn hóa truyền thống thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng.
 • Tiếp thu có chọn lọc văn hóa ngoại lai. Cần có sự chọn lọc kỹ lưỡng các giá trị văn hóa ngoại lai du nhập vào Việt Nam, loại bỏ những giá trị tiêu cực, tiếp thu những giá trị tích cực để bổ sung cho văn hóa truyền thống.
 • Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Cần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, ngăn chặn những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường và văn hóa ngoại lai.
Xem thêm:  10 mẫu bài viết: viết đoạn văn về câu ca dao: công cha như núi thái sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Văn hóa truyền thống là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam. Bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống là trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam.

Bài văn mẫu số 6: Trình bày ý kiến về vấn đề văn hoá truyền thống trong xã hội hiện đại

Văn hoá truyền thống là những giá trị tinh thần, vật chất được hình thành, phát triển qua quá trình lịch sử của dân tộc và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Văn hoá truyền thống có vai trò to lớn trong đời sống xã hội, là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh giúp dân tộc tồn tại và phát triển.

Trong xã hội hiện đại, văn hoá truyền thống có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trước hết, văn hoá truyền thống là bản sắc dân tộc, là yếu tố tạo nên sự khác biệt của mỗi dân tộc trên thế giới. Văn hoá truyền thống Việt Nam thể hiện trong nếp sống, phong tục tập quán, ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật,… mang đậm bản sắc dân tộc. Những giá trị văn hoá truyền thống như lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, yêu thương con người,… là nền tảng đạo đức, lối sống của người Việt Nam.

Thứ hai, văn hoá truyền thống là nguồn lực tinh thần to lớn, giúp con người vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Những câu chuyện, bài học, ca dao, tục ngữ,… từ văn hoá truyền thống đã nuôi dưỡng tâm hồn, hun đúc ý chí, nghị lực cho con người Việt Nam.

Thứ ba, văn hoá truyền thống là động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Văn hoá truyền thống là nguồn gốc của sáng tạo, là cơ sở cho sự phát triển của văn hoá hiện đại. Những giá trị văn hoá truyền thống được kế thừa, phát huy sẽ góp phần xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập quốc tế, văn hoá truyền thống Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức. Sự du nhập của các giá trị văn hoá ngoại lai, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, khiến cho nhiều giá trị văn hoá truyền thống bị mai một, thậm chí bị biến tướng.

Để bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống trong xã hội hiện đại, cần có sự chung tay của toàn xã hội. Nhà nước cần có những chính sách, chương trình cụ thể nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống. Các cơ quan truyền thông cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục về giá trị văn hoá truyền thống. Mỗi người dân cần có ý thức giữ gìn, phát huy văn hoá truyền thống của dân tộc.

Dưới đây là một số giải pháp cụ thể nhằm bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống trong xã hội hiện đại:

 • Xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống. Các chương trình, dự án này cần tập trung vào việc bảo tồn các di sản văn hoá vật thể, phi vật thể, các giá trị văn hoá truyền thống trong các lĩnh vực khác nhau.
 • Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về giá trị văn hoá truyền thống. Các cơ quan truyền thông cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục về giá trị văn hoá truyền thống thông qua các chương trình, phóng sự, bài viết,… Các trường học cần đưa nội dung về văn hoá truyền thống vào chương trình giảng dạy.
 • Tạo điều kiện cho người dân tham gia các hoạt động văn hoá truyền thống. Các địa phương cần tổ chức các hoạt động văn hoá truyền thống như lễ hội, trò chơi dân gian,… để người dân có cơ hội tham gia, tìm hiểu và gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống.

Văn hoá truyền thống là tài sản vô giá của dân tộc. Mỗi người dân cần có ý thức giữ gìn, phát huy văn hoá truyền thống để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Kết luận

Văn hoá truyền thống là tài sản vô giá của dân tộc, là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh giúp dân tộc tồn tại và phát triển. Trong xã hội hiện đại, văn hoá truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức, nhưng cũng có nhiều cơ hội để phát huy.

Mỗi người dân cần có ý thức giữ gìn, phát huy văn hoá truyền thống bằng những hành động thiết thực như:

 • Tìm hiểu, học hỏi về văn hoá truyền thống của dân tộc.
 • Tham gia các hoạt động văn hoá truyền thống như lễ hội, trò chơi dân gian,…
 • Giới thiệu, quảng bá văn hoá truyền thống của dân tộc tới bạn bè quốc tế.

Cùng chung tay bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống, chúng ta sẽ góp phần xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đưa đất nước ngày càng phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.