Công cuộc đổi mới ở Việt Nam nhằm mục tiêu gì?

Công cuộc đổi mới ở Việt Nam là một bước ngoặt lịch sử quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình của đất nước từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Công cuộc đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, đưa Việt Nam từ một nước nghèo nàn, lạc hậu trở thành một nước có thu nhập trung bình, đang phát triển nhanh và bền vững.

1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của công cuộc đổi mới ở Việt Nam là:

 • Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
 • Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

2. Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu tổng quát, công cuộc đổi mới ở Việt Nam đã đề ra các mục tiêu cụ thể sau:

 • Về kinh tế:
  • Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 7-8%/năm.
  • Tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP đạt 85%.
  • Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, hợp lý.
  • Nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
 • Về xã hội:
  • Thu nhập bình quân đầu người đạt 10.000 USD/năm.
  • Giảm nghèo bền vững.
  • Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
  • Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
  • Bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.
Xem thêm:  Lễ cúng Rằm tháng 7 2022 cần chuẩn bị những gì?

3. Thành tựu đạt được

Sau 36 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực.

 • Về kinh tế:
  • GDP bình quân đầu người tăng từ 100 USD năm 1986 lên 3.620 USD năm 2022.
  • Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 6,5%/năm.
  • Tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP đạt 85%.
  • Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, hợp lý.
  • Nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
 • Về xã hội:
  • Thu nhập bình quân đầu người đạt 3.620 USD/năm.
  • Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 58,4% năm 1993 xuống còn 2,9% năm 2022.
  • Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
  • Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
  • Bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

4. Bài học kinh nghiệm

Công cuộc đổi mới ở Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, song vẫn còn những hạn chế, thách thức cần khắc phục. Để tiếp tục phát triển đất nước trong giai đoạn tới, cần rút ra những bài học kinh nghiệm sau:

 • Kiên định đường lối đổi mới, kiên trì thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
 • Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại.
 • Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 • Chủ động hội nhập quốc tế, hợp tác với các nước trên thế giới.
Xem thêm:  Đồ Cúng Chúng Sinh Rằm Tháng 7 Gồm Những Gì? Cách Thực Hiện

Kết luận

Công cuộc đổi mới ở Việt Nam là một thành công to lớn, thể hiện sự sáng tạo, kiên định và quyết tâm của Đảng và nhân dân ta. Công cuộc đổi mới đã đưa Việt Nam từ một nước nghèo nàn, lạc hậu trở thành một nước có thu nhập trung bình, đang phát triển nhanh và bền vững. Để tiếp tục phát triển đất nước trong giai đoạn tới, cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ động hội nhập quốc tế, hợp tác với các nước trên thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.