Hội đồng bộ trưởng đã đưa ra quyết định ngày 27 tháng 2 hàng năm là ngày thầy thuốc Việt Nam nhằm nêu cao trách nhiệm và tài trí của người cán bộ y tế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc vào thời gian nào?

Hội đồng Bộ trưởng đã đưa ra quyết định ngày 27 tháng 2 hàng năm là Ngày thầy thuốc Việt Nam nhằm nêu cao trách nhiệm và tài trí của người cán bộ y tế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vào ngày 6 tháng 2 năm 1985. Quyết định này được ký bởi Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng.

Trước đó, ngày 27 tháng 2 đã được coi là ngày truyền thống của ngành y tế Việt Nam, gắn với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi Hội nghị cán bộ ngành y tế vào ngày 27 tháng 2 năm 1955. Trong thư, Bác Hồ đã gửi lời thăm hỏi, động viên và căn dặn cán bộ y tế:

“Người bệnh phó thác tính mạng của họ cho các cô, các chú; Chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khoẻ của Đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất quan trọng và vẻ vang.

Noi theo lời dạy của Bác Hồ, cán bộ y tế Việt Nam đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, tận tâm phục vụ nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.”

Việc Hội đồng Bộ trưởng chính thức lấy ngày 27 tháng 2 là Ngày thầy thuốc Việt Nam là một sự ghi nhận và tôn vinh những đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ y tế đối với đất nước.

Xem thêm:  Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.