Năm 1984, ai là người sáng lập, viện trưởng đầu tiên viện răng hàm mặt Việt Nam và được phong chức danh giáo sư vào cùng năm đó?

Năm 1984, ai là người sáng lập, viện trưởng đầu tiên viện răng hàm mặt Việt Nam và được phong chức danh giáo sư vào cùng năm đó?
Năm 1984, ai là người sáng lập, viện trưởng đầu tiên viện răng hàm mặt Việt Nam và được phong chức danh giáo sư vào cùng năm đó?

Năm 1984, Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Văn Thủ là người sáng lập, viện trưởng đầu tiên Viện Răng Hàm Mặt Việt Nam và được phong chức danh giáo sư vào cùng năm đó. Ông là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực răng hàm mặt tại Việt Nam, đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành này.

Xem thêm:  Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ mấy được coi là Đại hội đổi mới theo tinh thần Đại hội VI của Đảng?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.